#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

23/04/2008

O BNG denuncia que o grupo de goberno asígnase un “soldo fixo camuflado” nos orzamentos do 2008

No Pleno de mañá xoves o Alcalde, Isaac Vila, e o grupo de goberno do PP pretenden aprobar un incremento nas retribucións para altos cargos que pasarían de 90€ a 150€ (300€ no caso do Tenente de Alcalde) por asistencia a órgano colexiado (xuntas, comisións e plenos). Isto, na práctica, supón a asignación dun “soldo mensual encuberto” para os concelleiros que integran a Xunta de Goberno Local. Segundo os noso cálculos, baseados no número de reunións que se celebran mensualmente, suporá para os veciños e veciñas de Xinzo un desembolso mensual de 3.750€, dos cales 1.500€ corresponderán ao Tenente de Alcalde e 750€ a cada un do resto de concelleiros integrantes da Xunta de Goberno. A estas cuantías hai que sumar as asistencias a Comisións Informativas, Plenos e Xuntas de Portavoces que poden supoñer uns 200€ mensuais adicionais de media.

Nota: Na comunicación orixinal que se distribuiu por email figuraba que o anterior importe que se cobraba por asistencia a órgano corporativo era de 60€ cando en realidade son 90€. Lamentamos e pedimos disculpas por este erro que xa foi corrixido no documento que acompaña a esta entrada.

Referencias:

09/04/2008

O BNG reclama do alcalde solucións ás deficiencias na depuración de augas residuais en Parada de Ribeira

20080409-depuradora-parada.jpg

Fotos no flickr

O BNG de Xinzo considera incríbel e irresponsábel que se invistan os recursos dos cidadáns en construír infraestruturas ás que logo non se lle tira partido e quedan abandonadas ata que as queixas dos veciños ou un momento de lucidez dalgún responsable municipal as rescatan do esquecemento.

Este é o caso da depuradora de Parada de Ribeira que denunciaba hai uns días a asociación de veciños ‘Muíño da Lama’. Despois de dous anos da súa instalación aínda non está operativa a día de hoxe, dándose ademais a circunstancia agravante de que a fosa séptica existente fai moitos meses que rebasou a súa capacidade, verquendo residuos que provocan o asolagamento e contaminación dos camiños e regatos circundantes co risco que isto conleva para a saúde dos veciños. Estes feitos foron postos en coñecemento dos responsábeis do Concello no verán do 2007 sen que tomaran ningunha medida encamiñada a corrixir esta grave situación medioambiental.

Dende o BNG reclamamos do Alcalde e do Concelleiro de Medio Ambiente que non falen de ‘oídas’, deixen de ‘pasarse a pelota’ entre eles e adopten solucións inmediatas para este problema. Animamos ao señor Vila a que patee o concello a pé de rúa e faga unha avaliación da calidade dos servizos básicos aos que, se supón, teñen dereito as veciñas e veciños a estas alturas do século XXI.

Referencias:

02/04/2008

O BNG solicita ao alcalde que solucione o problema coa empresa responsable do ascensor para minusválidos do Colexio Rosalía de Castro

No día de hoxe tivemos coñecemento de que o servizo de ascensor para minusválidos do Colexio Rosalía de Castro de Xinzo corre risco de desaparecer xa que o Concello, que é o encargado de sufragar os gastos de mantemento anual do mesmo, leva sen aboar as cuotas correspondentes do contrato coa empresa responsable (Zardoya Otis, S.A.) todo o ano 2007 e o que vai de 2008. A empresa xa comunicou desde a súa central en Madrid que, se o Concello non se pon ao día nos pagos pendentes, deixarán de atender ao seu mantemento e terán que dar traslado a Industria para que proceda a precintar o aparato.

No Consello Escolar existe inquietude e dirixíronse ao Concello ao respecto, xa que deste ascensor se benefician varios alumnos minusválidos, e tamén aqueles que teñen algunha lesión, co cal o feito de suprimilo impediríalles, ou no mellor dos casos dificultaríalles, asistir ás clases.

Descoñecemos se se trata dun simple problema administrativo ou é que a pésima situación económica do Concello tocou fondo e xa non se poden nin atender os servizos máis básicos. En calquera caso dende o BNG de Xinzo amosamos a nosa preocupación pola situación e emprazamos ao noso rexedor, Isaac Vila, a que solucione o problema o máis axiña posible para que as nenas e nenos non sufran as consecuencias.

Referencias:

03/03/2008

O BNG esixe responsabilidades políticas polo atentado ecolóxico acontecido en Faramontaos

20080303-carballo

Ver todas as fotos no flickr

O pasado venres, 29 de febreiro, unha empresa particular que, segundo as nosas informacións, actuou seguindo instrucións do Concello, invadiu unha propiedade particular e arrincou de raíz varios carballos de considerable envergadura e máis de 30 anos de idade. A motivación, ao parecer, foi que estas árbores secaban unha fonte próxima, o cal carece absolutamente de fundamento xa que, de todo o mundo é sabido que os carballos estenden o seu sistema radicular en superficie e este en ningún caso afecta á capa freática xa que está nun nivel inferior ao das raíces das árbores.

A secuencia cronolóxica dos feitos é a seguinte:

 1. Na semana pasada o PP celebrou un acto electoral no pobo de Faramontaos no que dous veciños lle solicitaron arrincar as árbores próximas á “Fonte da Pía” argumentando que eran as causantes de que esta non tivera auga.
 2. Sen ningún tipo de informe técnico, sen solicitar o preceptivo permiso dos propietarios e invadindo propiedade privada consumouse un atentado ecolóxico de consecuencias irreparables.
 3. Estes feitos poñen de manifesto, unha vez máis, o xeito de actuar do noso alcalde, Isaac Vila, e do Partido Popular quen, por conseguir media ducia de votos non dubidan en estragar irreparablemente o noso medio natural, brincando por riba dos máis básicos dereitos individuais dos cidadáns e dos trámites legais e administrativos elementais.
 4. Dende o BNG de Xinzo da Limia valoramos os feitos acontecidos como de máxima gravidade e xa diriximos un escrito ao Concello solicitando toda a información sobre o particular. Ademais esixiremos responsabilidades políticas inmediatas, independentemente das consecuencias que pola vía civil ou penal se poidan derivar das denuncias que o propietario afectado presentou diante das autoridades competentes.

Referencias:

27/02/2008

A protesta e o “plante” dos feirantes son unha consecuencia lóxica da política escurantista e alonxada da rúa de Isaac Vila e do Partido Popular

No día de hoxe, co plante e protesta dos feirantes diante do Concello, tivemos a ocasión de vivir unha consecuencia directa do xeito de gobernar do alcalde Isaac Vila e do PP.

 • A taxa que provocou a protesta é a de “Ocupación de terreos de uso público con postos de venda, barracas, espectáculos e outros análogos” que na “Tarifa C: Postos asignados na feira quincenal” pasou de 0,90 a 2,00€/m2·día, o cal representa unha suba dun 122%.
 • No 2006 o Concello ingresou por esta taxa 38mil euros que, coa aplicación da nova tarifa, aumentarán previsíbelmente a máis de 80mil neste ano. Globalmente a suba de taxas e impostos suporá un incremento nos ingresos municipais duns 300mil euros anuais, o cal servirá para financiar a errática e caótica política de contratacións de Isaac Vila, mais non repercutirá na mellora apreciable da cantidade nin da calidade dos servizos prestados aos veciños.
 • O BNG xa denunciou no mes de outubro o xeito en que foron aprobadas estas subas de taxas e impostos: sen un estudo serio, sen información aos veciños e sen contar coa oposición.
 • Hoxe explotou o tema dos feirantes, mais a medida que os veciños e veciñas de Xinzo comecen a padecer outras subas (Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica, Matrículas do Conservatorio e da Escola de Gaitas, Axuda no Fogar, etc.) e sexan conscientes do incremento da presión fiscal impulsada polo PP, o malestar e as protestas estenderanse a outros colectivos.
10/01/2008

O BNG solicita a reunión urxente da Comisión Informativa de Economía e Facenda para buscar solucións ao problema da liquidación dos atrasos do IBI

Diante do malestar e da inquietude existentes entre os veciños e veciñas de Xinzo polos erros na emisión dos recibos da recadación do Imposto de Bens Inmóbeis (IBI), dende o BNG valoramos na súa xusta medida as desculpas ofrecidas polo alcalde Isaac Vila, mais coidamos que non son suficientes e por iso reclamamos a adopción dende o Concello de iniciativas prácticas orientadas a solucionar o problema. Estas medidas están recollidas nun escrito presentado no día de hoxe no Rexistro do Concello, que é continuación do que xa presentamos o pasado venres 4 de xaneiro interesándonos polo tema.

As nosas peticións son as seguintes:

 1. Convocatoria urxente da Comisión informativa de Economía e Facenda, Especial de Contas e de Persoal coa finalidade de avaliar a situación actual e as solucións que se están a adoptar dende o Concello, co pedimento expreso de que na citada reunión estea presente un representante da empresa que xestiona os cobros para dar as explicacións oportunas.
 2. Reiterar o pedimento que faciamos no noso escrito anterior (4-1-2008) de transparencia e información aos veciños por todos os cauces dispoñíbeis.
 3. Habilitar un Punto de Atención personalizada para atender a todos os veciños e veciñas que se acheguen a solicitar información sobre o tema.
 4. Paralizar cautelarmente o cobro e revisar “de oficio” os recibos xa emitidos, ben sexa polo propio Concello ou a través da empresa que xestiona o servizo, para subsanar todos os erros existentes sinagardar a que sexan os propios veciños os que plantexen a súa reclamación.

Referencias:

01/12/2007

O BNG denuncia a pésima xestión en materia de persoal do grupo de goberno do PP no Concello de Xinzo

Á vista das variacións de crédito destinadas a financiar o sobrecusto en persoal -aprobadas onte polo Alcalde, Isaac Vila, e o goberno do PP- o Bloque Nacionalista Galego de Xinzo lamenta a inexistente dirección política, a falla de ideas e proxectos, a mala xestión, a ausencia de previsión e a nula planificación que sofre o noso Concello.

 • O Concello de Xinzo conta cunha plantilla de persoal totalmente sobredimensionada e o número de traballadores medra sen parar xa que pasou dunha cifra de 91 a inicios do ano 2006 a 133 no comezo do 2007. Isto supón un incremento dun 46%, máis de 40 incorporacións nun único ano.
 • No ano 2006 o crédito definitivo consignado na partida de gastos de persoal ascendeu a 2,91 millóns de euros e representou un 35,4% sobre o total de gastos previstos. No 2007, despois destas modificacións de crédito, a partida definitiva chegará a 3,3 millóns e, previsiblemente, superará amplamente o 40% do orzamento. Nun único ano verase incrementada en máis de 400 mil euros, é dicir, nun 14,5%.
 • Para financiar estas variacións de crédito unha vez máis as partidas que sofren as baixas son fundamentalmente as destinadas a obras, o cal producirá efectos negativos sobre a calidade de vida dos cidadáns e deixará en suspenso moitos pequenos traballos reclamados polos veciños. Un dos damnificados con nome propio será o Museo Galego do Entroido, sistematicamente esquecido dende que Isaac Vila retomou a xestión municipal no 2003.
 • Deixando a un lado cifras globais e porcentaxes, hai un dato que proporciona unha idea máis próxima do custo que soporta o Concello cos seus traballadores: cada veciño aportou do seu peto 291€ o ano pasado para gastos de persoal e este ano deberá desembolsar máis de 330€.

Referencias:

25/10/2007

O BNG abandona o Pleno como medida de protesta diante da imposibilidade de tratar a revisión de ordenanzas con seriedade pola falta de tempo para estudar a documentación

O pleno de hoxe xoves, 25 de outubro, estaba adicado case exclusivamente a revisar as taxas, impostos e ordenanzas que regulan diferentes servizos prestados polo Concello aos veciños de Xinzo. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo optou por abandonar o Plenario sen entrar a debater os puntos da orde do día referidos a estas modificacións polos seguintes motivos:

 1. Dende o anterior pleno ordinario transcurriron dous meses e as comisións informativas para tratar estes temas convocáronse este pasado luns, 22 de outubro. Durante o transcurso das citadas comisións os representantes dos grupos fomos simplemente informados das modificacións.
 2. A documentación completa referida a estas modificacións foinos entregada o martes, 23 de outubro. Ésta consistía nunha serie de documentos que totalizaban máis de seiscentas páxinas que debiamos revisar e analizar en menos de 48 horas para poder adoptar unha postura minimamente contrastada e razoada no transcurso do Pleno.
 3. Tendo en conta que a magnitude da revisión é dunha importancia considerable, xa que vai afectar a todos os veciños e veciñas de Xinzo, non entendemos a premura nos prazos que nos fixeron totalmente imposible poder estudar a documentación coa profundidade e seriedade necesarias, máxime se temos en conta, como dixemos no punto 1, que pasaron dous meses dende a anterior reunión ordinaria. Esta falla material de tempo tamén nos impediu poder presentar emendas, correccións ou aportacións que enriquecerían os textos definitivos.
 4. Diante destas circunstancias propuxemos no pleno que os puntos referidos ás revisións de taxas, impostos e ordenanzas foran retirados da orde do día para poder ser analizados co tempo necesario e debatidos no próximo pleno. Esta petición non foi tida en consideración polo Sr. Alcalde, Isaac Vila, que considerou que xa estabamos suficientemente informados ao respecto.
 5. En vista desta actitude o Grupo Municipal do BNG abandonou o Pleno, sen entrar a debatir o fondo da cuestión, por dous motivos fundamentais: a convicción de non poder adoptar unha postura razoada sobre as cuestións plantexadas; e como medida de protesta para amosar o noso descontento e desacordo sobre como se desenvolveu este proceso en concreto e, en xeral, polo xeito despótico e pouco transparente de conducir o Concello que historicamente amosa o Alcalde Isaac Vila Rodríguez.

Referencias:

Páxinas: Anterior 1 2 3 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Seguinte

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

209 queries - 1,044 segundos | Powered by WordPress