#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

28/02/2013

Pleno ordinario 28-2-2013

Hoxe, quinta-feira (xoves), 28 de febreiro, ás 11:00h celebrouse o pleno ordinario segundo a orde do día que se acompaña.

Como tema máis reseñábel, e único con contido real na orde do día, destacamos a aprobación da redución de salario do 15,11% do persoal laboral do Concello en cumprimento do Plan de Axuste aprobado polo PP en marzo do ano pasado e do acordo plenario de 5.9.2012. Neste punto denunciamos a incoherente e errática política de persoal do grupo de goberno así como o seu nulo rigor técnico ao asinar unha proposta de redución inviábel legalmente, co cal ao final reducirase a todos os traballadores ese 15%, incluíndo as cotizacións á Seguridade Social.

No tempo das moción de urxencia aprobouse por unanimidade unha proposta do BNG na que se insta á Xunta de Galiza a declarar a Limia como Zona de Actuación Agraria Prioritaria, ao abeiro da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, o que dotará á nosa comarca dunha maior protección fronte a proxectos como o da mina de feldespatos.

 Filed under: Grupo Municipal,Mocións
23/02/2013

Nota aclaratoria á intervención do Sr. Pérez no Pleno da Deputación do 22 de febreiro

20130223-capa

No transcurso do debate da moción presentada polo BNG para que o Pleno da Deputación se pronunciase en contra do proxecto de explotación mineira de feldespatos Faramontaos 5089.1 o Sr. Pérez Rodríguez, Alcalde de Xinzo, fixo alusión a unha situación circunstancial acaecida no Pleno Extraordinario celebrado no Concello de Xinzo o 19 de xullo de 2012 coa intención nada desemulada de confundir ao respecto da posición do BNG neste asunto. O Sr. Pérez, no seu estilo habitual, tentou enganar aos veciños e veciñas alí presentes mentindo deliberadamente, por isto cómpre que quede claro o seguinte:

  1. A posición do BNG, defendida polo seu portavoz municipal dende o inicio de todo este asunto, é ben coñecida polos veciños e veciñas dos pobos afectados porque lles foi trasladada en persoa nas diferentes ocasións en que nos reunimos con eles. O Sr. Pérez non pode dicir o mesmo xa que cando foi convocado pola Plataforma Veciñal ‘Corno do Monte’ a unha asemblea o día 19 de febreiro nin apareceu nin mandou razón, feito que, por outra banda tampouco resulta novidoso [1] [2] [3].
  2. No Pleno Extraordinario do 19 de xullo de 2012 o noso portavoz municipal e naquel intre único representante do BNG no Concello, Ramiro Rodríguez, non puido estar presente por motivos persoais xa que nesa data se atopaba fóra do termo municipal. Esta circunstancia foille comunicada ao Concello regulamentariamente dous días antes do pleno, e tamén se acompañaron dous escritos nos que se deixaba explicitado o noso apoio á moción de rexeitamento que se ía debater nese pleno extraordinario. Todos estes extremos están recollidos e acreditados na ACTA levantada pola Secretaria municipal, polo que non admiten interpretacións nen terxiversacións como as feitas polo Sr. Pérez.
  3. Utilizar dialecticamente esta ausencia dando a entender unha deixadez de responsabilidade ou que nos despreocupamos do tema é moi propio do estilo marrulleiro do Sr. Pérez, que gosta de xogar en campos embarrados como así ten acreditado na súa corta e accidentada traxectoria política, primeiro como concelleiro e agora como alcalde.

Lamentamos profundamente a actitude do Sr. Pérez, que practica unha transparencia PASIVA consistente en fachendear de non ocultar nada precisamente cando xa non lle queda outro remedio. Dende o Grupo Municipal do BNG convidámolo a practicar a transparencia ACTIVA, reunindo os órganos regulamentarios do Concello para dar as explicacións que merecen os veciños e veciñas a través dos seus representantes.

Por certo, Sr. Pérez, a empresa chámase MINERCER, SL, lea vostede o proxecto.

 Filed under: En destaque
20/02/2013

O BNG presenta as súas alegacións ao proxecto mineiro dos feldespatos

20130220-capa

No día de hoxe vimos de rexistrar diante da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, as nosas alegacións ao proxecto de explotación, estudo de impacto ambiental e plan de restauración da concesión de explotación derivada de permiso de investigación Faramontaos, número 5089.1. Os eixos fundamentais sobre os que se xiran os nosos argumentos para opoñernos a esta explotación son de sobra coñecidos e resúmense nos seguintes puntos:

  • Incompatibilidade manifesta coa actividade agro-gandeira que se verifica actualmente na zona e co desenvolvemento do proxecto de regadío comprometido pola Xunta de Galiza.
  • O proxecto producirá un incuestionábel impacto na actividade agrícola tradicional, socavando o medio de subsistencia de numerosas familias xa que a afectación non se circunscribe só ás 396 hectáreas de terreo obxecto directo da explotación, se non que as parcelas circundantes serán tamén afectadas na súa capacidade produtiva.
  • Os beneficios directos/indirectos para as poboacións máis cercanas e directamente afectadas son nulos en termos de creación de postos de traballo ou desenvolvemento de industria ou servizos auxiliares.
  • A rendibilidade económica da empresa tamén é moi cuestionábel xa que se confía nunha hipotética futura recuperación do sector da construción cada vez máis lonxana e improbábel co cal podemos asistir á volta duns anos a un novo “morto” medioambiental de proporcións similares ás do que xa sufrimos no concello de Sarreaus nunha explotación de características idénticas á plantexada.
  • As afectacións aos acuíferos circundantes e ao réxime de augas na zona, así como os impactos producidos polo po en suspensión, ruídos, circulación de maquinaria pesada polas pistas de concentración, transporte do material extractivo ata a planta de tratamento, almacenamento e depósito, etc. están claramente infra-valorados no documento ambiental.
  • No Plan de Restauración prevese que unha vez rematada a fase de explotación as parcelas afectadas quedarán a xeito de lagoas e só se contempla unha actuación nas beiras para suavizar os taludes. Esta solución impedirá o uso futuro dos terreos para a actividade agrícola e provocará un troco radical na morfoloxía da zona.

Agardamos que as alegacións presentadas polos veciños e veciñas afectados, agricultores, etc. sexan tidos en conta e se deneguen os permisos necesarios para que a explotación sexa realidade.

 Filed under: En destaque
23/01/2013

O BNG alerta que a concesión mineira Faramontaos 5089 ‘vai para adiante’ ao entrar en fase de exposición pública o proxecto de explotación

Xinzo da Limia, 23 de xaneiro de 2013. O pasado xoves, 17 de xaneiro, apareceu publicado no DOG nº12 o anuncio de información pública do Proxecto de explotación, estudo de impacto ambiental e plan de restauración da concesión de explotación derivada do permiso de investigación Faramontaos, nº5089.1. Este anuncio deixa ben ás claras a intención da empresa de levar adiante a iniciativa malia oposición frontal dos veciños e veciñas dos pobos afectados, sintetizada mediante a recollida de varios centos de alegacións e plasmada nun acordo plenario unánime de rexeitamento aprobado o 19 de xullo de 2012.

Trátase dunha explotación mineira de feldespatos a ceo aberto mediante un sistema de dragado ata un máximo de 15m de profundidade e que prevé un investimento de 1,2M de euros para criar dez postos de traballo. A concesión estenderíase ao longo de 30 anos afectando en diferentes fases a un total de 400ha de terreo cultivábel nas inmediacións dos núcleos de San Pedro, Fiestras e Moreiras. Cómpre salientar que ao remate do aproveitamento estas parcelas serán irrecuperábeis para o seu uso agrícola xa que o proxecto de restauración contempla que queden en forma de lagoas. A planta de tratamento estará escasamente a 600m do pobo de San Pedro e funcionará as 24 horas do día en tres turnos de traballo atendida por dous operarios. As labouras de extracción da draga realizaranse a un único turno.

Para o Grupo Municipal do BNG estamos diante dunha cuestión de extrema gravidade ao afectar directamente a un piar básico da comarca como é o agro, dada a agresividade do proxecto, e que non se xustifica de ningún xeito no impacto na economía local, que será ridículo cando non absolutamente negativo. Por este motivo o BNG porá en marcha, a través da súa deputada no Parlamento de Galiza, Tareixa Paz, novas iniciativas encamiñadas a que as consellarías implicadas deneguen os permisos para esta explotación. Asemade instaremos ao Concello e aos veciños e veciñas afectados a persoarse no procedemento aberto de alegacións manifestando novamente a súa frontal oposición.

02/01/2013

O Goberno do PP rexeita en tempo record as alegacións presentadas polo BNG á suba das taxas da auga

Tal como anunciamos hai unhas semanas, o día 26 de decembro presentamos as alegacións ás ordenanzas fiscais nº7, reguladora da taxa polo servizo de rede de sumidoiros e pola prestación do servizo de tratamento e depuración de augas residuais e nº9, reguladora da taxa pola subministración de auga a domicilio. O servizo de rede de sumidoiros e mais o de tratamento e depuración de augas residuais soben un 31% para o ano que ven, mentres o de abastecemento de auga sofre un incremento do 5,57%. Estas subas veñen a afondar no sobre-custe que xa pagan os veciños e veciñas de Xinzo por estes servizos como consecuencia da adxudicación, sin concurso público, feita á concesionaria no anterior mandato.

O argumento principal no que baseabamos a nosa petición de anular a suba era a inexistenza da preceptiva memoria económico-financeira que obriga o Art.20 da Lei 8/1989, de 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos.

Cunha rapidez e dilixencia impropias da actual equipa de Goberno do PP, procederon a redactar en tempo record unha resolución desestimando as nosas alegacións a punto para ser aprobada no Pleno Ordinario do día 27 de decembro e, deste xeito, que a suba nas taxas poidera serlle aplicada aos veciños e veciñas de Xinzo dende o 1 de xaneiro de 2013. Novamente asistimos á tradicional práctica “popular” de mirar polos intereses da concesionaria en detrimento do peto dos cidadáns de Xinzo.

 Filed under: En destaque
27/12/2012

Pleno ordinario 27-12-2012

Hoxe, quinta-feira (xoves), 27 de decembro, ás 11:00h celébrase o derradeiro pleno ordinario do ano segundo a orde do día que se acompaña.

Como tema máis reseñábel a tratar destacamos:

* Aprobación das Propostas de actuación prioritarias e inmediatas para a racionalización administrativa e regulación dos RRHH municipais.
* Aprobación liquidación da Mancomunidade de Concellos da Limia.
* Adhesión ó Convenio-Marco da Excmª Deputación Provincial relativo á rede provincial de canceiras.

22/11/2012

O BNG empraza ao alcalde a corrixir a suba esaxerada nas taxas de saneamento e depuración

Estas dúas taxas soben un 31% para o ano 2013 mentres que a taxa de abastecemento de auga faino nun 5,57%, dous puntos por riba do IPC de setembro (+3,4%).

Xinzo da Limia, 22 de novembro de 2012. No pleno da semana pasada o grupo de goberno do Partido Popular no Concello de Xinzo aprobaba, en solitario, unha suba xeneralizada de taxas e impostos co achaque de repercutir o IPC de cara ao vindeiro exercicio.

Unha vez revisadas e comparadas coas taxas vixentes na actualidade obsérvase que, no caso da taxa polo servizo de rede de sumidoiros e pola prestación do servizo de tratamento e depuración de augas residuais (ordenanza fiscal nº7), a suba aplicada é escandalosamente superior ao IPC, de feito, case dez veces máis. En concreto, no capítulo I: Servizo de rede de sumidoiros, pasa de 0,154502€/m3 a 0,203149€/m3 (+31,49%), mentres que no capítulo II: Servizo de tratamento e depuración de augas residuais, pasa dos actuais 0,241€/m3 a 0,316342€/m3 (+31,26%). De manterse a suba nestes termos a empresa concesionaria do servizo podería beneficiarse duns ingresos “extra” estimados en 160 mil euros anuais como consecuencia do exceso de tarificación con respecto ao que correspondería coa suba do IPC contemplada legalmente no contrato de adxudicación.

Por outra banda a taxa pola subministración de auga a domicilio (ordenanza fiscal nº9) sobe significativamente por riba do IPC pasando por exemplo a tarifa ata 30m3 de consumo trimestral de 0,200834€/m3 a 0,212024€/m3 (+5,57%). O resto de tramos tamén experimentan a referida suba do 5,57%.

O BNG de Xinzo votou en contra desta suba de taxas e impostos no actual contexto de crise económica e emprazamos ao alcalde, Antonio Pérez, a que dea marcha atrás e corrixa a situación. De non tomarse medidas de xeito inmediato presentaremos unha alegación para obrigar ao PP a rectificar, xa que esta suba é absolutamente desproporcionada e inxustificada, máxime tendo en conta que os veciños e veciñas de Xinzo xa viñan pagando polos servizos de abastecemento, saneamento e depuración unha das tarifas máis caras de toda Galiza.

11/10/2012

O BNG esixe ao alcalde solucións para a grave situación urbanística da zona do Bouzo

O Sr. Pérez instalouse nunha actitude suicida, instigando á confrontación e á denuncia e ignorando a extrema gravidade dunha posíbel reacción en cadea.

Xinzo da Limia, 11 de outubro de 2012. No día de onte levouse a efecto a demolición da terceira vivenda na zona do Bouzo en cumprimento de ordes de derrubo firmes ditadas como consecuencia da incoación de expedientes urbanísticos.

Desgraciadamente a cousa non vai parar aquí xa que entramos nunha dinámica perniciosa de enfrontamentos entre veciños e denuncias cruzadas que, inevitabelmente, acarreirarán máis derrubes nos vindeiros meses. Fronte a isto a actitude do Sr. Alcalde, Antonio Pérez, non é a máis acaida para enfrontar o grave problema ao crear un clima de inestabilidade e enfrontamento cando se promove, alenta e tutela a creación dun asociacionismo veciñal parcial e interesado, cunha falla total de compromiso real por unha solución desde o mesmo momento inicial en que se detecta o problema. No canto disto, o Sr. Pérez instalouse nunha actitude suicida, instigando á confrontación e á denuncia e ignorando a extrema gravidade dunha posíbel reacción en cadea que xa se está a dar, coas consecuencias dun desolador panorama de sentencias condenatorias, con derrubes masivos, crispación e fractura social da convivencia.

O que está a acontecer é consecuencia directa e dolorosa da política urbanística tradicional do PP, do “ti vai facendo que non pasa nada”, xa que este non é un caso illado senón que en Xinzo estase a dar unha auténtica situación endémica neste eido que afecta a máis de 20 rúas perimetrais consolidadas fóra do ordenamento. Por isto, dende o Grupo Municipal do BNG de Xinzo esiximos, en primeiro lugar, un cambio nas formas do Sr. Pérez, menos prepotencia e unha actitude máis dialogante. E, en segundo lugar, abordar o problema globalmente analizando todas as opcións reais e viabeis de solución.

Páxinas: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35 36 37 Seguinte

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

205 queries - 0,188 segundos | Powered by WordPress