#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

10/10/2014

Asemblea Aberta

A3-cartaz

 Filed under: Axenda,En destaque
03/02/2014

O BNG denuncia unha trama organizada nas adxudicacións de obra pública do Concello de Xinzo

Antonio Pérez optou por darlle continuidade á tradicional política caciquil do PP asentando o seu poder e influencia na colocación de afíns e no reparto da obra pública.

Xinzo da Limia, 3 de febreiro de 2014. Logo de revisar todas as adxudicacións de obra pública dos últimos tres anos de goberno do Sr. Pérez hai elementos suficientes para denunciar a existencia dunha trama organizada e “legal” cun modus operandi concreto, definido e sistemático encamiñado a que empresas moi determinadas obteñan a execución das obras do Concello, en prexuízo do resto de empresas que poderían estar interesadas en optar ás mesmas e de todos os veciños e veciñas de Xinzo que non se ven beneficiados dos probábeis aforros nos custos que unha concorrencia competitiva podería producir.

Realizada a análise detallada dunha trintena de adxudicacións de obras e traballos efectuadas polo Concello de Xinzo no período 2010–2013 poden tirarse as seguintes conclusións:

  • Na práctica totalidade dos casos as fórmulas legais empregadas son as de “Contrato Menor” ou “Procedemento Negociado sen Publicidade”, que permite adxudicar as obras sen concurso, sen anuncios públicos e escollendo discrecionalmente ás empresas que van a optar a realizalas.
  • En función do tipo de obra obsérvase que as empresas convidadas son sempre as mesmas e constátase na maioría dos casos relacións evidentes entre elas.
  • Nestes procedementos o criterio fundamental para decidir a adxudicación é o prezo ofertado xunto coas variantes sobre o proxecto en forma de melloras.
  • Os resultados son idénticos: ofertas coordinadas entre os concursantes que conducen a que a empresa designada consiga a obra, limitándose as que a acompañan a cubrir o expediente para darlle ao proceso unha aparencia de legalidade.
  • Ao non existir unha competencia real as obras adxudícanse exactamente polos importes de licitación sen rebaixas nin melloras significativas nas condicións.
  • Todo isto contrasta coas escasas adxudicacións realizadas mediante “Procedemento Aberto”, nas que a concorrencia das empresas é máis numerosa e as gañadoras ofertan condicións moito máis vantaxosas que producen aforros importantes.

O máximo responsábel deste xeito neglixente de xestionar os intereses municipais é o Alcalde coa connivencia de toda a Xunta de Goberno, que é o órgano que legalmente detenta a competencia para realizar as adxudicacións. Ambos deberían asumir as súas responsabilidades diante dos veciños e veciñas e renunciar de xeito inmediato e irrevogábel aos seus cargos.

En todo caso o BNG vai seguir investigando as obras realizadas nos últimos anos e non descartamos acudir á Fiscalía para que entre a investigar as irregularidades detectadas.

25/11/2013

A oposición convoca un pleno para que o alcalde explique as acusacións de “desviación de poder e indicios de prevaricación”

SAMSUNG

Todos os grupos da oposición forzan ao alcalde, Antonio Pérez, a que explique as sentenzas condenatorias polas contratacións realizadas no 2012.

Xinzo da Limia, 25 de novembro de 2013. Os grupos políticos que integran a oposición no Concello de Xinzo (BNG, PSdeG-PSOE, APGA, AIDAL e ANOVA) rexistraron esta mañá unha petición conxunta solicitando a celebración dun pleno extraordinario para que o alcalde, Antonio Pérez, dea conta e explique a todas as veciñas e veciños de Xinzo a súa situación xurídico-procesal logo das sentencias emitidas polos Xulgados do Contencioso-Administrativo nº1 e nº2 de Ourense a raíz das denuncias da Avogacía do Estado polas contratacións de persoal laboral temporal feitas polo Sr. Pérez, ignorando os informes preceptivos de Secretaría e Intervención, sen os correspondentes procesos de selección e contravindo o RDL 20/2011.

Nestas sentenzas, coñecidas os pasados días 12 e 13 de novembro, os maxistrados proceden á anulación das contratacións e cualifican a actuación do Sr. Pérez como de “desviación de poder e indicios de prevaricación”, “conduta irregular e constante realizada con plena consciencia da súa ilicitude por manter en nómina a determinadas persoas con contratos temporais, pese aos reparos do secretario e do interventor” e de “incumprimento groseiro e consciente por parte do mandatario que podería ser constitutivo dun delito de prevaricación”. Ao tempo, ordenan (unha vez a sentenza sexa firme) a remisión do expediente ao Xulgado de Primeira Instancia de Xinzo para que proceda a investigar as responsabilidades penais que se puideran derivar por parte de Sr. Pérez.

Dada a gravidade das acusacións e as abondosas testemuñas e documentación administrativa que as avalan, a partires deste intre a situación do Sr. Pérez só pode evolucionar a peor, polo que a única saída lóxica pasa pola súa dimisión inmediata e irrevogábel. O Concello de Xinzo non pode estar gobernado por unha persoa que incumpre sistemática e conscientemente a normativa en materia de contratación e os veciños e veciñas non se poden permitir un alcalde e un goberno municipal á deriva e baixo sospeita permanente.

15/08/2013

Orzamentos 2013, máis para o Concello e os bancos, menos para os veciños e veciñas de Xinzo

O goberno do PP limítase a xestionar os recursos con ‘vocación administrativa’, sen rumbo político, sen un proxecto de vila, sen folla de ruta e sen ningún obxectivo a medio prazo.

Xinzo da Limia, 15 de agosto de 2013. O pasado día 1 aprobáronse os orzamentos do Concello de Xinzo para este ano. Logo de sete meses, tarde e mal, o Sr. Alcalde, Antonio Pérez, presenta uns orzamentos incompletos sen varios informes preceptivos (Memoria da Alcaldía, Informe económico-financeiro, Informe de Intervención e Informe de estabilidade orzamentaria) e a documentación entrégaselle á oposición a véspera mesma dun pleno extraordinario e urxente convocado ás presas.

Indo á análise dos mesmos, este ano 2013 prevénse uns ingresos de 7.719.209€ e uns gastos de 7.355.000€, o superávit inicial irá destinado a reducir os remanentes de tesouraría negativos de exercicios anteriores.

Como ven sendo norma dende o ano 2007 a partida de Persoal lévase a parte máis significativa do gasto con 4.017.563,18€ (55%). Se excluímos os 121.736,08€ a pagar como consecuencia da execución de sentencias xudiciais, comprobamos que o aforro é dun 10,5% con respecto ao 2012, é dicir, case cinco puntos menos que o recorte de salarios aprobado a principios de ano (15,11%) para este exercicio.

Os gastos correntes son a seguinte partida en volume con 1.899.900,57€ (26%) e increméntanse con respecto ao ano pasado, se excluímos o efecto do RDL 4/2012.

A amortización da débeda e os gastos financeiros ocupan o terceiro lugar no ‘ranking’ con 954.778,60€ (13%), dentro deste apartado 350mil euros corresponden aos intereses dos cretos acumulados polo Concello nos últimos exercicios.

Os investimentos reais minguan ata os 417.227,65 (5,7%) xa que o goberno do PP non contempla facer ningunha obra significativa con cargo aos recursos propios do Concello. As actuacións previstas redúcense a arranxos de servizos básicos, rúas, saneamento, alumeado, equipamento e pouco máis.

A débeda acumulada nos dous últimos mandatos populares lastra calquera iniciativa

A chegada do Sr. Pérez á alcaldía meses antes das eleccións municipais de 2011 propiciou un aumento descontrolado nos gastos, cuantificado en 2,2 millóns de euros en apenas dous anos (2011-2012), que foi necesario regularizar a conta do famoso RDL 4/2012 e levou aparelladas as tradicionais subas de taxas e impostos do PP e as medidas de recorte de salarios dos traballadores e traballadoras.

A carga financeira prevista para 2013 é de 946.678,60€. A Débeda Viva (préstamos + operacións tesouraría) pasou de 3,95M€ no 2011 a 7,33M€ no 2012, situando o coeficiente de endebedamento no 118,09%, o cal dificultará ou imposibilitará novas operacións de crédito xa que, ao superar o 110%, esixe segundo a lei de facendas locais (Art.53.2 TRLRHL) que o Estado deba autorizalas.

A xestión segue a ser nefasta e tóxica para os veciños e veciñas de Xinzo

Os esforzos do PP céntranse en incrementar a recadación vía impostos directos, indirectos e taxas e o único capítulo de gasto que se ataca é o do persoal coa redución dos salarios imposta unilateralmente baixo a ameaza dun ERE.

Os gastos correntes increméntanse respecto do ano pasado e non se albisca ningunha medida concreta para a súa redución.

Os investimentos a cargo do Concello tocan fondo cuns ridículos 400mil euros. Ollando a evolución nos últimos anos do esforzo inversor poderiamos afirmar que para o PP as obras necesarias xa están realizadas e agora hai que pagalas.

O Concello de Xinzo, baixo a dirección ‘popular’, non pinta nada en materia de economía ou emprego xa que se reducen ou desaparecen as escasas partidas adicadas á promoción económica, xuventude ou fomento do cooperativismo.

Redúcese o gasto social como consecuencia dos recortes da Xunta do Sr. Feijoo. Pola contra a carga financeira (amortizacións e intereses) derivada dos plans de axuste aprobados nos últimos anos acada preto do millón de euros (un 13% do orzamento), con tendencia a subir nos vindeiros exercicios cando se comece a amortizar o préstamo de case 4M€ solicitado polo Sr. Pérez no ano 2012.

Analizando as partidas por Áreas de Gasto obsérvase que o PP reduce todos os capítulos destinados aos servizos que se lles prestan aos veciños e veciñas, ao tempo que incrementa aqueles relacionados co pagamento da débeda e co funcionamento interno do propio Concello.

Nada mudou para ben no Concello de Xinzo coa chegada de Antonio Pérez

Logo de case tres anos de mandato do Sr. Pérez asistimos a un incremento da conflitividade e o escurantismo preside todas as decisións municipais. As directrices que guían as actuacións deste goberno son as tradicionais no PP: apropiación indebida da confianza dos veciños e veciñas para uso particular do Alcalde, que usa e abusa dos medios e recursos institucionais para favorecer aos amigos, parentes, afiliados, etc.

O goberno do PP limítase a xestionar cunha mal entendida ‘vocación administrativa’, é dicir, sen rumbo político, sen un proxecto de vila, sen folla de ruta e sen ningún obxectivo ou proxecto a medio ou longo prazo.

31/07/2013

Pleno extraordinario e urxente 1-8-2013

Mañá, quinta-feira (xoves), 1 de agosto, ás 11:00h celebrase un pleno extraordinario e urxente segundo a orde do día que se acompaña. Neste pleno aprobaranse os orzamentos do Concello de Xinzo para o ano 2013.

Será un plenario atípico xa que, na honra das vítimas do sinistro ferroviario de Santiago de Compostela do pasado día 24, e malia ter rematado xa o período de loito oficial, os diferentes grupos municipais chegaron ao acordo de celebrar este pleno sen debate, co cal unicamente se procederá á votación dos diferentes puntos da orde do día.

O BNG de Xinzo traslada as súas condolencias e o seu total apoio ás familias das vítimas deste terrible accidente ferroviario que ten conmocionado a Galiza e súmase a todos os actos convocados para expresar o seu pesar pola traxedia. Igualmente, trasladamos o noso apoio e solidariedade aos feridos hospitalizados, que son a primeira prioridade, aos que desexamos unha pronta e completa recuperación.

 Filed under: Axenda,Grupo Municipal
13/06/2013

2011-2013, bienio negro no Concello de Xinzo

20130613-capa

Nos dous anos e medio nos que o actual alcalde, Antonio Pérez, leva á fronte do Concello a xestión do ente municipal foise deteriorando progresivamente.

Xinzo da Limia, 13 de xuño de 2013. En materia económica a chegada do Sr. Pérez á alcaldía meses antes das eleccións municipais de 2011 propiciou un aumento descontrolado e arbitrario nos gastos, cuantificado en 2,2 millóns de euros en apenas dous anos (2011-2012), que foi necesario regularizar mediante dous Expedientes de Recoñecemento Extraxudicial de Crédito e cuxo financiamento foi a conta do famoso RDL 4/2012 que levou aparelladas as tradicionais subas de taxas e impostos do PP e, como novidade engadida, as medidas de recorte de salarios e dereitos dos traballadores e traballadoras. Deste xeito a débeda a finais de 2012 situouse en 7,35 millóns de euros, en 2010 era de 4,14 millóns e xa daquelas se cualificaba de “insostíbel”.

Na xestión do persoal acadouse claramente o récord de despropósitos, as arbitrariedades nas contratacións do ano pasado fixeron que, a día de hoxe, o Sr. Pérez teña pendente de trámite a denuncia presentada na Fiscalía de Ourense e un proceso en curso aberto a instancia da Avogacía do Estado, proceso que está a ser torpedeado e obstaculizado dende o Concello ao negarse reiteradamente a achegar a documentación solicitada polo instrutor, como recoñeceu a propia Subdelegación do Goberno. Así mesmo o Contencioso-Administrativo aínda debe pronunciarse sobre as irregularidades na selección da letrada do Concello, que foi recorrida polo sindicato maioritario dos traballadores. Neste eido asistimos a un claro intento por parte do Sr. Pérez por construír e consolidar o seu propio aparato caciquil mediante a contratación sistemática de familiares, parentes, afiliados, interventores e candidatos do PP.

Mentres tanto, o Concello naufraga cunha falla absoluta de rumbo, criterio e obxectivos á hora de encamiñar a política de impulso da economía e creación de emprego. Dos titubeos iniciais coa incineradora pasamos ao aberto apoio á planta de refugallos e á negativa rotunda, condicionada polos veciños, á mina de feldespatos. A día de hoxe o proxecto estrela é a CICAT, impulsada, ironicamente, polo gran defenestrado e damnificado da carreira pola alcaldía do Sr. Pérez, o anterior alcalde e líder histórico do PP limiao, Isaac Vila.

En canto á xestión política e de comunicación o apagón informativo é case absoluto, as decisións importantes tómanse a porta pechada de costas aos veciños e veciñas, non se conta coa oposición nin nos mínimos establecidos legalmente: no que vai de ano só se celebrou un plenario en febreiro, o pleno ordinario de abril está sen convocar, levamos sete meses sen recibir as Actas das Xuntas de Goberno (semanais) e os orzamentos de 2013 están sen aprobar.

Agora que estamos no ecuador do mandato aínda hai tempo para un troco radical, por iso dende o BNG esiximos un cambio de rumbo na xestión e que o Sr. Pérez comece a actuar pensando nos intereses xerais dos veciños e veciñas de Xinzo.

11/06/2013

Contra a minaría salvaxe e contaminante

20130611-capa

O BNG solicitará o pronunciamento do Concello de Xinzo en contra da macro-minaría salvaxe mediante una moción presentada para o seu debate no vindeiro pleno.

Xinzo da Limia, 11 de xuño de 2013. A explotación dos recursos mineiros, e particularmente dos metais, está controlada por grandes empresas transnacionais que operan baixo criterios especulativos aplicando prácticas neocoloniais. O seu alto prezo nos mercados fai que procuren beneficio rápido a costa do grave impacto ambiental e riscos para a saúde das persoas.

Corcoesto, en Bergantiños, O Ribeiro, Celanova, as Fragas do Eume, a Serra do Galiñeiro, a Terra Chá ou a Limia están baixo esta ameaza. Na Galiza existen 520 explotacións mineiras e as concesións chegan a abranguer máis da metade da superficie do país. A maior parte destas foron autorizadas e perviven na actualidade grazas a normas aprobadas no réxime franquista. Nin a Xunta de Galiza nin o goberno do Estado teñen o menor interese en mudar esta situación. O Plan Sectorial de Actividades Extractivas, encargado ás empresas do sector mineiro (Cámara Mineira de Galiza) e furtado á participación das entidades sindicais, ambientalistas, veciñais e profesionais, ameaza espazos naturais protexidos e os concellos e as persoas afectadas non contan, tampouco a ordenación urbanística local.

A minaría a ceo aberto e a fractura hidráulica ou “fracking” son actividades con graves impactos sobre o medio ambiente. Trátase dunha minaría salvaxe, que produce a destrución física do territorio, elimina e contamina o solo e os acuíferos, consume grandes cantidades de enerxía e auga e manexa substancias tóxicas que poden ter graves consecuencias. Pon en perigo a saúde, a calidade de vida, os recursos e os medios de vida tradicionais e sustentábeis das persoas. Os supostos (e sempre interesadamente esaxerados) beneficios non compensan os prexuízos ambientais e socio-económicos derivados en outros recursos naturais, forestais, agro-gandeiros, pesqueiros, hídricos, de lecer ou turísticos, e para a saúde humana.

Existe un clamor para que se suspendan os permisos e concesións en tramitación, que se prohiba a macro-minaría a ceo aberto e a minaría con cianuro. Galiza debe ser soberana na explotación dos seus recursos, o aproveitamento dos mesmos debe ser considerado estratéxico, decidido desde aquí en función dos nosos intereses e tutelado desde os poderes públicos para garantir a sustentabilidade ambiental e social dos proxectos.

A ameaza dos feldespatos na Limia persistirá mentres non se mude a lei

Dende o BNG seguiremos a reclamar unha lexislación que nos blinde definitivamente contra este tipo de minaría, xa que nada impide que a explotación de feldespatos volte ao ataque nun futuro próximo cunha normativa máis favorábel, nin que novos proxectos, como o LUIS-4943 que denunciamos hai unhas semanas, ou outros novos poidan botar a andar en calquera intre.

23/02/2013

Nota aclaratoria á intervención do Sr. Pérez no Pleno da Deputación do 22 de febreiro

20130223-capa

No transcurso do debate da moción presentada polo BNG para que o Pleno da Deputación se pronunciase en contra do proxecto de explotación mineira de feldespatos Faramontaos 5089.1 o Sr. Pérez Rodríguez, Alcalde de Xinzo, fixo alusión a unha situación circunstancial acaecida no Pleno Extraordinario celebrado no Concello de Xinzo o 19 de xullo de 2012 coa intención nada desemulada de confundir ao respecto da posición do BNG neste asunto. O Sr. Pérez, no seu estilo habitual, tentou enganar aos veciños e veciñas alí presentes mentindo deliberadamente, por isto cómpre que quede claro o seguinte:

  1. A posición do BNG, defendida polo seu portavoz municipal dende o inicio de todo este asunto, é ben coñecida polos veciños e veciñas dos pobos afectados porque lles foi trasladada en persoa nas diferentes ocasións en que nos reunimos con eles. O Sr. Pérez non pode dicir o mesmo xa que cando foi convocado pola Plataforma Veciñal ‘Corno do Monte’ a unha asemblea o día 19 de febreiro nin apareceu nin mandou razón, feito que, por outra banda tampouco resulta novidoso [1] [2] [3].
  2. No Pleno Extraordinario do 19 de xullo de 2012 o noso portavoz municipal e naquel intre único representante do BNG no Concello, Ramiro Rodríguez, non puido estar presente por motivos persoais xa que nesa data se atopaba fóra do termo municipal. Esta circunstancia foille comunicada ao Concello regulamentariamente dous días antes do pleno, e tamén se acompañaron dous escritos nos que se deixaba explicitado o noso apoio á moción de rexeitamento que se ía debater nese pleno extraordinario. Todos estes extremos están recollidos e acreditados na ACTA levantada pola Secretaria municipal, polo que non admiten interpretacións nen terxiversacións como as feitas polo Sr. Pérez.
  3. Utilizar dialecticamente esta ausencia dando a entender unha deixadez de responsabilidade ou que nos despreocupamos do tema é moi propio do estilo marrulleiro do Sr. Pérez, que gosta de xogar en campos embarrados como así ten acreditado na súa corta e accidentada traxectoria política, primeiro como concelleiro e agora como alcalde.

Lamentamos profundamente a actitude do Sr. Pérez, que practica unha transparencia PASIVA consistente en fachendear de non ocultar nada precisamente cando xa non lle queda outro remedio. Dende o Grupo Municipal do BNG convidámolo a practicar a transparencia ACTIVA, reunindo os órganos regulamentarios do Concello para dar as explicacións que merecen os veciños e veciñas a través dos seus representantes.

Por certo, Sr. Pérez, a empresa chámase MINERCER, SL, lea vostede o proxecto.

 Filed under: En destaque
Páxinas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Seguinte

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

208 queries - 0,226 segundos | Powered by WordPress