#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

03/02/2014

O BNG denuncia unha trama organizada nas adxudicacións de obra pública do Concello de Xinzo

Antonio Pérez optou por darlle continuidade á tradicional política caciquil do PP asentando o seu poder e influencia na colocación de afíns e no reparto da obra pública.

Xinzo da Limia, 3 de febreiro de 2014. Logo de revisar todas as adxudicacións de obra pública dos últimos tres anos de goberno do Sr. Pérez hai elementos suficientes para denunciar a existencia dunha trama organizada e “legal” cun modus operandi concreto, definido e sistemático encamiñado a que empresas moi determinadas obteñan a execución das obras do Concello, en prexuízo do resto de empresas que poderían estar interesadas en optar ás mesmas e de todos os veciños e veciñas de Xinzo que non se ven beneficiados dos probábeis aforros nos custos que unha concorrencia competitiva podería producir.

Realizada a análise detallada dunha trintena de adxudicacións de obras e traballos efectuadas polo Concello de Xinzo no período 2010–2013 poden tirarse as seguintes conclusións:

 • Na práctica totalidade dos casos as fórmulas legais empregadas son as de “Contrato Menor” ou “Procedemento Negociado sen Publicidade”, que permite adxudicar as obras sen concurso, sen anuncios públicos e escollendo discrecionalmente ás empresas que van a optar a realizalas.
 • En función do tipo de obra obsérvase que as empresas convidadas son sempre as mesmas e constátase na maioría dos casos relacións evidentes entre elas.
 • Nestes procedementos o criterio fundamental para decidir a adxudicación é o prezo ofertado xunto coas variantes sobre o proxecto en forma de melloras.
 • Os resultados son idénticos: ofertas coordinadas entre os concursantes que conducen a que a empresa designada consiga a obra, limitándose as que a acompañan a cubrir o expediente para darlle ao proceso unha aparencia de legalidade.
 • Ao non existir unha competencia real as obras adxudícanse exactamente polos importes de licitación sen rebaixas nin melloras significativas nas condicións.
 • Todo isto contrasta coas escasas adxudicacións realizadas mediante “Procedemento Aberto”, nas que a concorrencia das empresas é máis numerosa e as gañadoras ofertan condicións moito máis vantaxosas que producen aforros importantes.

O máximo responsábel deste xeito neglixente de xestionar os intereses municipais é o Alcalde coa connivencia de toda a Xunta de Goberno, que é o órgano que legalmente detenta a competencia para realizar as adxudicacións. Ambos deberían asumir as súas responsabilidades diante dos veciños e veciñas e renunciar de xeito inmediato e irrevogábel aos seus cargos.

En todo caso o BNG vai seguir investigando as obras realizadas nos últimos anos e non descartamos acudir á Fiscalía para que entre a investigar as irregularidades detectadas.

25/11/2013

A oposición convoca un pleno para que o alcalde explique as acusacións de “desviación de poder e indicios de prevaricación”

SAMSUNG

Todos os grupos da oposición forzan ao alcalde, Antonio Pérez, a que explique as sentenzas condenatorias polas contratacións realizadas no 2012.

Xinzo da Limia, 25 de novembro de 2013. Os grupos políticos que integran a oposición no Concello de Xinzo (BNG, PSdeG-PSOE, APGA, AIDAL e ANOVA) rexistraron esta mañá unha petición conxunta solicitando a celebración dun pleno extraordinario para que o alcalde, Antonio Pérez, dea conta e explique a todas as veciñas e veciños de Xinzo a súa situación xurídico-procesal logo das sentencias emitidas polos Xulgados do Contencioso-Administrativo nº1 e nº2 de Ourense a raíz das denuncias da Avogacía do Estado polas contratacións de persoal laboral temporal feitas polo Sr. Pérez, ignorando os informes preceptivos de Secretaría e Intervención, sen os correspondentes procesos de selección e contravindo o RDL 20/2011.

Nestas sentenzas, coñecidas os pasados días 12 e 13 de novembro, os maxistrados proceden á anulación das contratacións e cualifican a actuación do Sr. Pérez como de “desviación de poder e indicios de prevaricación”, “conduta irregular e constante realizada con plena consciencia da súa ilicitude por manter en nómina a determinadas persoas con contratos temporais, pese aos reparos do secretario e do interventor” e de “incumprimento groseiro e consciente por parte do mandatario que podería ser constitutivo dun delito de prevaricación”. Ao tempo, ordenan (unha vez a sentenza sexa firme) a remisión do expediente ao Xulgado de Primeira Instancia de Xinzo para que proceda a investigar as responsabilidades penais que se puideran derivar por parte de Sr. Pérez.

Dada a gravidade das acusacións e as abondosas testemuñas e documentación administrativa que as avalan, a partires deste intre a situación do Sr. Pérez só pode evolucionar a peor, polo que a única saída lóxica pasa pola súa dimisión inmediata e irrevogábel. O Concello de Xinzo non pode estar gobernado por unha persoa que incumpre sistemática e conscientemente a normativa en materia de contratación e os veciños e veciñas non se poden permitir un alcalde e un goberno municipal á deriva e baixo sospeita permanente.

06/03/2013

O BNG denuncia as arbitrariedades do PP na xestión da política de persoal e insta á Fiscalía a poñerlles fin

20130306-capa

O BNG de Xinzo fica a disposición das autoridades administrativas e xudiciais para aportar toda a documentación que obra no noso poder ao respecto das irregularidades en materia de persoal practicadas polo alcalde.

Xinzo da Limia, 6 de marzo de 2013. Historicamente a política de contratación de persoal dos gobernos do PP no Concello de Xinzo estivo orientada ao pago de favores máis que á xestión acaida dos servizos e recursos municipais, só así se entende o continuo medre de efectivos (de 93 en 2006 a 146 en 2012) ata chegarmos á situación actual na que o peso da partida de persoal acada un 60% do gasto ordinario anual.

Non obstante, para contextualizarmos a situación dos últimos tempos, xa baixo a xestión do actual alcalde, Antonio Pérez Rodríguez, non debemos perder de vista dous fitos importantes na súa aínda corta traxectoria política: un, a loita intestina polo control do partido a nivel local, na que contou co apoio entusiasta e decidido do Sr. Baltar, e o silenzo cómplice do seu predecesor, Isaac Vila, que lle cedeu a alcaldía a finais do 2010 a cambio dunhas contraprestacións que logo non se verificaron, e dous, a celebración das eleccións municipais de maio de 2011, nas que o Sr. Pérez non escatimou medios, procedementos nin promesas coa fin de conquistar o bastón de mando municipal.

Nestes dous anos longos de mandato do Sr. Pérez sucedéronse as actuacións desafortunadas en todos os eidos, mais sen dúbida o récord de despropósitos acadouse na xestión do persoal, cunha serie de medidas e decisións claramente orientadas a construír e consolidar o seu propio aparato caciquil a imaxe e semellanza dos seus mentores provinciais:

 • Provisión e posterior adxudicación da praza de letrada á filla de Prado Verdeal (após o escándalo acaecido cando toda a familia Verdeal apareceu censada na casa dunha veciña de Xinzo coa que non tiñan relación) mediante un concurso-oposición “á medida” cun tribunal político composto por unha recua de enchufados na Deputación, todos eles parentes de alcaldes ou ex-alcaldes do PP, capitaneados por Gerardo Pumar Pumar, quen fora durante anos secretario provincial da Delegación da Consellería de Medio Ambiente cando Agustín Prado Verdeal era o delegado.
 • Contratación sistemática de apoderados e interventores do PP como pago aos servizos prestados, ata unha ducia teñen entrado a traballar para o Concello nestes meses mediante contratos temporais, contravindo as directrices do goberno do Estado (Real Decreto-Lei 20/2011) e do propio Plan de Saneamento aprobado no 2009, que obrigan taxativamente á conxelación da oferta de emprego.
 • Contratación e prórroga de contratos a familiares e parentes do propio alcalde ou dos seus concelleiros.
 • Recorte de dereitos e salarios aos traballadores e traballadoras baixo a ameaza dun ERE, suspensión de artigos do actual convenio colectivo e denuncia do mesmo como paso previo para a negociación dun novo.
 • Aprobación a finais de 2012 dunhas inútiles e rimbombantes “Propostas de actuación prioritarias e inmediatas para a racionalización administrativa e regulación dos RR.HH municipais”, consistentes nunha “Proposta de estrutura administrativa e de postos municipal”, pseudo-RPT destinada a consolidar a estrutura existente, e unhas “Instrucións para a regularización da incorporación de persoal temporal”, documento co que o alcalde pretende dar un verniz procedemental ás súas contratacións e, ao tempo, derivar a responsabilidade á hora de realizalas nun órgano municipal mancomunado.
 • Nomeamento dun xubilado afín ao PP, Isidoro Sánchez Blanco, como persoal eventual de confianza e de asesoramento especial da Alcaldía sen percepción de retribucións, posto absolutamente inútil e prescindíbel concibido co único obxectivo de inserir na cadea de mando unha figura de control político dos traballadores e traballadoras municipais.
 • A derradeira gota, por agora, veu coa contratación o pasado 31 de decembro do nº12 do PP nas pasadas municipais, José Antonio Balbuena Iglesias, para a praza de peón de mantemento da canceira municipal.

Todas estas irregularidades e arbitrariedades, que veñen sendo denunciadas sistematicamente polo BNG a través dos cauces institucionais dentro dos órganos de representación política, ficaron plasmadas en sendas denuncias interpostas pola CIG, sindicato maioritario no Concello, diante da Subdelegación do Goberno, en novembro de 2012, e da Fiscalía de Ourense, en xaneiro deste ano. Así, chegados a esta situación, dende o BNG de Xinzo poñémonos a disposición das autoridades administrativas e xudiciais para aportar toda a documentación que obra no noso poder ao respecto, ao tempo que reclamamos que os diferentes órganos xurisdicionais poñan dunha vez coto a estás prácticas sistemáticas e obriguen ao alcalde a mudar de actitude e situar os intereses dos veciños e veciñas de Xinzo por riba dos seus particulares e do seu partido.

11/10/2012

O BNG esixe ao alcalde solucións para a grave situación urbanística da zona do Bouzo

O Sr. Pérez instalouse nunha actitude suicida, instigando á confrontación e á denuncia e ignorando a extrema gravidade dunha posíbel reacción en cadea.

Xinzo da Limia, 11 de outubro de 2012. No día de onte levouse a efecto a demolición da terceira vivenda na zona do Bouzo en cumprimento de ordes de derrubo firmes ditadas como consecuencia da incoación de expedientes urbanísticos.

Desgraciadamente a cousa non vai parar aquí xa que entramos nunha dinámica perniciosa de enfrontamentos entre veciños e denuncias cruzadas que, inevitabelmente, acarreirarán máis derrubes nos vindeiros meses. Fronte a isto a actitude do Sr. Alcalde, Antonio Pérez, non é a máis acaida para enfrontar o grave problema ao crear un clima de inestabilidade e enfrontamento cando se promove, alenta e tutela a creación dun asociacionismo veciñal parcial e interesado, cunha falla total de compromiso real por unha solución desde o mesmo momento inicial en que se detecta o problema. No canto disto, o Sr. Pérez instalouse nunha actitude suicida, instigando á confrontación e á denuncia e ignorando a extrema gravidade dunha posíbel reacción en cadea que xa se está a dar, coas consecuencias dun desolador panorama de sentencias condenatorias, con derrubes masivos, crispación e fractura social da convivencia.

O que está a acontecer é consecuencia directa e dolorosa da política urbanística tradicional do PP, do “ti vai facendo que non pasa nada”, xa que este non é un caso illado senón que en Xinzo estase a dar unha auténtica situación endémica neste eido que afecta a máis de 20 rúas perimetrais consolidadas fóra do ordenamento. Por isto, dende o Grupo Municipal do BNG de Xinzo esiximos, en primeiro lugar, un cambio nas formas do Sr. Pérez, menos prepotencia e unha actitude máis dialogante. E, en segundo lugar, abordar o problema globalmente analizando todas as opcións reais e viabeis de solución.

10/08/2012

O BNG denuncia o escándalo que supón a adxudicación “a dedo” da praza de avogada do Concello á filla de Prado Verdeal

Darlle o cualificativo de “técnico” a unha pantomima de tribunal composto por unha recua de enchufados na Deputación resulta un insulto á intelixencia dos veciños de Xinzo.

Xinzo da Limia, 10 de agosto de 2012. No BOP nº181, do 8 de agosto, aparece a resolución da adxudicación da praza de “letrada do concello” a Dna. María del Carmen Prado López. Chegamos así ao desenlace dun proceso que arrincou en vésperas das eleccións municipais de maio de 2011 cando o BNG denunciou a fraude e manipulación do censo electoral e que acadou a súa apoteose no caso do ex-delegado de Medio Ambiente, Agustín Prado Verdeal (pai da nova letrada), quen “apareceu” censado con outros catro familiares na casa dun veciño de Xinzo co que non tiña relación ningunha.

Estamos diante dun proceso escandaloso e que, unha vez máis, confirma a caradura e falla absoluta de vergoña e de escrúpulos de todos os implicados. Un concurso-oposición amañado dende o principio á medida da “gañadora” cun “tribunal político” composto por unha recua de enchufados na Deputación, todos eles parentes en diversos grados de alcaldes ou ex-alcaldes do PP, comandados polo xefe territorial da Consellería de Cultura e Turismo. Darlle o cualificativo de “técnico” a esta pantomima de tribunal resulta un insulto á intelixencia do resto de candidatos, que de boa fe se teñen presentado ao concurso, e a todas as veciñas e veciños de Xinzo.

Resulta paradoxal que o Sr. Pérez, en pleno proceso de recorte de salarios e dereitos aos traballadores e traballadoras do Concello, non teña mellor ocorrencia que engadir unha nova lousa en forma de praza de funcionario ao xa avultado capítulo de gastos de persoal, incumprindo descaradamente os compromisos adquiridos no famoso ‘Plan de Saneamento’, aprobado no ano 2009, e mais no Real Decreto-Lei 20/2011, do Sr. Rajoy, que recollen explicitamente a conxelación da oferta de emprego en todas as administracións para o exercicio 2012.

Agora, as sospeitas e as denuncias do intercambio mutuo de favores entre Prado Verdeal e o actual alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, quedan plenamente confirmadas. Coma sempre serán os veciños e veciñas os que paguen dos seus petos as débedas persoais que o Sr. Pérez foi contraendo con todos os que no seu día lle “botaron unha man” para acceder á alcaldía.

01/08/2012

O BNG denuncia que a excesiva demora no arranxo da Avenida de Portugal está a causar un prexuízo irreparábel na hostalaría e no comercio local

As obras de mellora da OU-304, Avenida de Portugal, que se veñen executando no último ano ao longo desta travesía urbana de 1,5 km, están a causar un serio prexuízo no volume de negocio dun sector xa moi castigado pola crise como é a hostalaría e o comercio local, con perdas engadidas agora de ata o 50% debido ós preceptivos rodeos de tráfico que estas obras obrigan a practicar.

Despois de máis dun ano de traballos cun investimento total de 3,5 millóns de euros, incluída a modificación do proxecto inicial tralo inexplicable esquecemento da ampliación das pontes sobre os ríos Limia e Faramontaos, a culminación definitiva tópase moi demorada e sen visos dunha pronta materialización o que asemade fai prever que se converterá nunha seria eiva loxística tamén para o sector da agricultura da Comarca da Limia co inminente comezo da campaña do cereal e da pataca, xa que a Avenida de Portugal é unha das principais vías de conexión entre as zonas de produción e os intermediarios almacenistas.

Por todo elo e dado que se trata dunha infraestrutura urbana moi demandada e agardada pola veciñanza nos últimos 15 anos que está a padecer unha demora excesiva e inxustificada, dado tamén que se están a investir 3,5 millóns de euros, e dado que finalmente será executada sen beirarrúas, sen o mobiliario urbano básico, sen cabreado eléctrico soterrado e creando asemade numerosos problemas cos niveis e cotas da rede de saneamento que obriga xa hoxe a unha ducia de vivendas unifamiliares a instalar pola súa conta e prexuízo sistemas de bombeo das augas fecais, o BNG solicitará non só a máxima dilixencia da alcaldía de Xinzo da Limia, senón que tamén no Parlamento de Galicia e a través da súa deputada Tareixa Paz porá en marcha as iniciativas parlamentares acaídas que determinen se a materialización final destas obras se corresponde fielmente co alí proxectado e certificado.

12/01/2012

O BNG solicita a anulación inmediata do proceso de contratación dun avogado do Concello

O BNG de Xinzo rexeita a ocorrencia do alcalde, Antonio Pérez, de facerse cos servizos dun avogado en exclusiva, a cargo do orzamento municipal, ao tempo que sobe taxas e impostos e recorta servizos básicos.

Xinzo da Limia, 12 de xaneiro de 2012. No BOP do 30 de decembro do 2011 publicouse o anuncio de convocatoria dunha praza de letrado/a para o Concello. No BNG vimos de recoller a perplexidade e indignación dos veciños e veciñas de Xinzo que non entenden os motivos desta contratación nun servizo totalmente accesorio e marxinal que non ten ningunha consecuencia directa na súa calidade de vida. Resulta curioso e chamativo que Antonio Pérez, representante dunha forza como o PP, partidaria de privatizar prestacións básicas como a educación, a sanidade, a atención aos maiores e aos dependentes, etc. teña a ocorrencia de facerse cos servizos dun avogado propio cando hai sobrados motivos que desaconsellan a creación desta nova figura, ata o de agora inexistente no Concello de Xinzo, e que deberían levar a un alcalde sensato e que pense no interese xeral dos veciños e veciñas a desistir inmediatamente deste despropósito.

Estamos a falar dun Concello en permanente estado de excepción financeira, asfixiado no capítulo de ingresos, que recorta servizos básicos e que xa adica máis do 60% do orzamento a Gastos de Persoal ao que se lle vai engadir unha nova lousa en forma de praza de funcionario que non figura recollida na RPT e que, en ningún caso, lle vai saír aos veciños por menos de 65.000€ anuais. Coa creación deste novo posto estanse a incumprir vergoñentamente os compromisos adquiridos no famoso ‘Plan de Saneamento’, aprobado no ano 2009, que recollía explicitamente a “conxelación da oferta de emprego”, resulta impresentábel que este plan só sirva de escusa para subirlle os impostos aos veciños. E, finalmente, como o Sr. Pérez vai por libre e ao Sr. Rajoy non lle fan caso nin os seus, esta medida está a contradicir o acordado polo goberno do estado español, do propio PP, a través do Real Decreto-Lei 20/2011 que establece que “durante o ano 2012 non se procederá á incorporación de novo persoal, nin contratado, nin funcionarial a non ser por causa de forza maior”, o cal, evidentemente, non é o caso.

Queremos lembrarlle ao Sr. Pérez que o realmente produtivo sería reducir a conflitividade xudicial mediante unha xestión acaida dos intereses municipais e que o feito de dispor dun avogado propio non lle vai garantir gañar os procesos nos que se vexa envolto o que, a fin de contas, é o que realmente pode saír caro. Por isto o Grupo Municipal do BNG ven de presentar unha moción na que se lle pide ao actual goberno do PP a paralización inmediata deste proceso de contratación.

29/11/2011

O BNG lamenta a inoperancia do Goberno do PP na xestión da piscina climatizada municipal

O grupo municipal do BNG quere por de manifesto as queixas de veciñas e veciños de Xinzo diante da mala xestión da piscina climatizada por parte do goberno de Antonio Pérez.

Xinzo da Limia, 29 de novembro de 2011. Despois de máis de dez anos de explotación por unha empresa privada, no mes de agosto de 2011 o Concello de Xinzo da Limia asumiu a xestión da piscina climatizada municipal. As instalacións mantivéronse pechadas ao público desde o 31 de xullo ata o 12 de setembro para, supostamente, acometer obras de mellora e renovación do interior e exterior de dita instalación.

Lamentablemente, a día de hoxe aínda non se materializou ningunha obra de mellora, ampliación ou renovación en todo o recinto deportivo. A isto hai que engadir que o ximnasio co que conta a instalación se atopa totalmente desprovisto de aparellos e máquinas de exercicios, a pesar de que as socias e socios seguen pagando a taxa íntegra por todos os servizos. Son moitos os que manifestan o seu malestar ante a falla de equipamento e se plantexan darse de baixa como socios de manterse esta situación no tempo.

Así as cousas, non é de estrañar que o número de socios (arredor de 600 hai medio ano) se vexa reducido case á metade desde que o Concello de Xinzo asumiu a xestión das instalacións, poñendo en serio risco o estudo económico elaborado polos técnicos municipais e que serviu para avalar a viabilidade da operación.

O BNG esixe eficacia e seriedade

Desde o grupo municipal do BNG demandamos un urxente cambio de actitude por parte dos responsábeis do PP na área de Deportes e do propio Alcalde, Antonio Pérez, na xestión da piscina climatizada, pois son moitas as persoas que fan uso das súas instalacións, tanto residentes neste Concello como noutros limítrofes. Non quixeramos asistir a unha nova privatización deste servizo (empresa privada, Deputación…) simplemente pola falla de eficacia e polo desleixo institucional aos que os sucesivos gobernos “populares” nos teñen tan acostumados.

Páxinas: 1 2 3 4 5 6 7 8 Seguinte

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

208 queries - 0,199 segundos | Powered by WordPress